»  Informace k nákupu  »  Všeobecné podmínky oprav a servisních prací (VOP)

Všeobecné podmínky oprav a servisních prací (VOP)

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné podmínky oprav a servisních prací na jízdních kolech a na jejich komponentech, prodeje náhradních dílů a kalkulace předběžných nákladů (dále jen „VOP“) obchodní společnosti SPOKE, s.r.o., se sídlem Americká 124, 330 11 Třemošná, identifikační číslo: 29112257, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 25605 (dále jen „opravce“) upravují v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklá v souvislosti nebo na základě smluv uzavíraných mezi opravcem a třetí osobou (dále jen „objednatel“) při objednávání, provádění a úhradě ceny oprav.

1.2. Ustanovení VOP vymezují a specifikují práva a povinnosti ze smluvního vztahu opravce a objednatele a jsou nedílnou součástí všech smluv uzavíraných mezi opravcem a objednatelem.

1.3. Opravce si vyhrazuje právo znění VOP měnit či dolňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z uzavřené smlouvy vzniklé před změnou či doplněním.

2. Základní pojmy a jejich vymezení

2.1. „Opravcem" se rozumí společnost SPOKE, s.r.o., se sídlem Americká 124, 330 11 Třemošná, identifikační číslo: 29112257, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 25605. Přijímat jízdní kola k opravě a servisu jsou jménem opravce oprávněni příslušní zaměstnanci opravce - servisní technici, přičemž opravce se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro zákazníka dílo (opravu, servis).

2.2. „Objednatelem" se rozumí vlastník nebo provozovatel jízdního kola. Objednatel objednává opravu vždy na svůj účet a je povinen objednané dílo opravci uhradit. Objednatel je oprávněn u opravce dílo objednat i prostřednictvím svého zástupce.

2.3. „Zástupcem“ se rozumí ten, kdo opravu či servis na účet objednatele objednává tzn. zejména zmocněnec.

2.4. „Zákazníkem“ se rozumí objednatel, který je uveden jako druhá smluvní strana v zakázkovém listě, jež předává jízdní kolo opravci k opravě či servisu a zavazuje se předmět opravy či servisu po provedené opravě či servisu převzít a zaplatit opravci za provedení díla odměnu. Zákazník je povinen oznámit opravci jakékoli změny jeho adresy, sídla či jiných fakturačních údajů.

2.5. „Zakázkovým listem“ se rozumí smluvní formulář opravce, který slouží zároveň rovněž jako zápis o převzetí jízdního kola do opravy či servisu, přičemž zakázkový list musí být vždy podepsán zákazníkem a opravcem.

2.6. „Smlouvou“ se rozumí smlouva o opravě či servisu uzavřená mezi opravcem a objednatelem formou podepsání zakázkového listu za podmínek ujednaných v těchto VOP a v samotném zakázkovém listu. VOP jsou zveřejněny na internetových stránkách opravce www.spoke.cz.

2.7. „Předmět smlouvy“ se rozumí údržba, servis nebo oprava jízdního kola podle zakázkového listu. Oprava může být provedena za použití nových originálních či repasovaných dílů, příslušenství a výrobcem schválených provozních látek.

2.8. „Předmětem opravy“ se rozumí jízdní kolo převzaté opravcem od zákazníka za účelem předmětu smlouvy.

2.9. „Cenou“ se rozumí odhadovaná cena, poznamenaná do zakázkového listu, která bude pravděpodobně účtována za provedení díla. Takto stanovená, nezávazným rozpočtem odhadnutá cena, je vždy pouze předpokládaná a není zaručena její úplnost. Kalkulovaná cena vychází z aktuálně platného ceníku materiálu a pracovních jednotek, jež je k dispozici na provozovně.

3. Zakázka

3.1. Objednatel odpovídá za to, že každý subjekt, který předmět opravy přiveze k opravě a podepíše zakázkový list, je jho oprávněným zástupcem.

3.2. Zákazník je povinen se při zadání opravy identifikovat.

3.3. Kdo objednává opravu jménem fyzické osoby a nedoloží písemné zmocnění nebo oprávnění, bude zapsán do zakázkového listu jako osoba, která „jízdní kolo do servisu předala“ a i na něho se vztahují práva a povinnosti zákazníka podle těchto VOP, včetně povinnosti uhradit cenu opravy, a to společně a nerozdílně s majitelem jízdního kola.

3.4. Zákazník bere na vědomí, že je povinen předávat jízdní kolo do opravy bez dalších předmětů, případně písemně upozornit opravce na předměty ponechané a zapsat je na zakázkový list (nářadí, brašny, osvětlení, apod.). Opravce neodpovídá za škodu na předmětech ponechaných na jízdním kole, pokud nebyly zapsány na zakázkovém listě. Zákazník nesmí ponechat na jízdním kole cennosti nebo nebezpečné předměty.

3.5. Zákazník bere na vědomí, že jízdní kolo převzaté k opravě je řádně skladováno s pojištěním třetích osob pro případ škody. 

4. Cena předmětu smlouvy

4.1. Cena předmětu smlouvy uvedená v zakázkovém listu je cena stanovená odhadem, v jejíž výši dojde pravděpodobně k účtování. Takto stanovená cena je nezávazným rozpočtem a jedná se o cenu předpokládanou. Předpokládaná cena vychází z předpokládaného rozsahu prováděných prací. Cena je stanovena podle ceníku servisních úkonů, náhradních dílů a materiálu spotřebovaného při opravě, odpovídající skutečně provedenému dílu. Ceník servisních úkonů je k nahlédnutí v provozovně opravce.

4.2. Zákazník se zavazuje uhradit cenu dle aktuálního platného ceníku opravce a případně cenu dohodnutou v zakázkovém listě.

4.3. Není-li při převzetí jízdního kola opravcem možné stanovit cenu předmětu smlouvy ani odhadem, je tato skutečnost uvedena v zakázkovém listě. Po zjištění předpokládané ceny je opravce povinen tu zákazníkovi sdělit a to e-mailem, případně telefonicky. Zákazník je povinen cenu odsouhlasit nejpozději do tří pracovních dnů od sdělení odhadované ceny, případně v této lhůtě sdělit, že na opravě netrvá. Pokud zákazník odmítne opravu za skutečně kalkulovanou cenu, zavazuje se vyzvednout jízdní kolo do dalších 48hodin a zaplatit cenu za práci vynaloženou opravcem ke zjištění rozsahu vad, a to dle platného ceníku opravce. V takovém případě je zákazník povinen uhradit opravci provedenou demontáž, prohlídku a zpětnou montáž jízdního kola, případně opravy již provedené, dle původní zakázky. Provedené práce, spotřebovaný materiál a díly zamontované na jízdním kole, jejichž demontáž a další použití není možné, hradí v takovém případě zákazník.

4.4. Zákazník podpisem zakázkového listu akceptuje možné navýšení ceny předmětu smlouvy určené odhadem a to až do 10% ceny zakázky, přičem takovéto navýšení nepředstavuje podstatné překročení ceny (§ 2612 OZ). V případě, že opravce v rámci provádění předmětu smlouvy zjistí, že konečná výše překročí 10 % ceny zakázky, je povinen tuto skutečnost zákazníkovi sdělit a to e-mailem či telefonicky. V takovémto případě je oprávněn zákazník navýšení ceny odmítnout a od smlouvy odstoupit. V takovém případě se zavazuje opravci zaplatit poměrnou část původně stanovené ceny, přičemž je povinen předmět opravy převzít nejpozději do tří pracovních dnů od odstoupení od smlouvy. V případě, že zákazník do tří pracovních dní od vyrozumění o navýšení ceny od smlouvy neodstoupí, má se za to, že s navýšením ceny zákazník souhlasí a opravce je oprávněn za navýšenou cenu předmět smlouvy provést.

4.5. Cena je splatná v den, uvedený jako termín opravy nebo v den, kdy je předmět zakázky připraven k předání zákazníku, a který byl zákazníkovi oznámen alespoň den předem.

5. Rozsah a provedení předmětu smlouvy

5.1. Předmět smlouvy je opravcem prováděn v rozsahu a lhůtě stanovené v zakázkovém listě. V případě, že při provádění předmětu smlouvy vyplyne nutnost změny rozsahu opravy i lhůty k dokončení, je povinen opravce zákazníka vyrozumět a to e-mailem či telefonicky.

5.2. Při vyrozumění opravce zákazníka o potřebě změny rozsahu předmětu smlouvy je opravce povinen zákazníka upozornit na změnu rozsahu, změnu pracnosti a změnu potřeby prodloužit lhůtu pro provedení opravy. Vyrozumění zákazníka opravcem se provádí e-mailem či telefonicky. Pokud zákazník opravu schválí, opravce ji provede. V opačném případě vyznačí opravce na zakázkový list sdělení, že zákazník opravu neschválil a opravce práce na jízdního kola zastaví. V takovém případě nezaviněného prodlení a zastavení prací je zákazník povinen uhradit opravci náklady stejně jako v čl. 4.3.

5.3. Opravce je oprávněn s předmětem opravy provést a to i opakovaně zkušební jízdy v rozsahu potřebném pro zjištění rozsahu předmětu smlouvy.

5.4. V případě, že zákazník při sjednávání a podpisu zakázkového listu neuvede, že trvá na vrácení vyměněných poškozených dílů či vyměňovaných součástek, nemá na jejich vrácení právo s tím, že tyto komponenty jsou bez hodnoty, přenechává je do vlastnictví opravce. Poškozené díly nebo součástky, které byly nahrazeny novými nebo repasovanými díly bezúplatně v rámci záruční opravy, přenechává zákazník vždy do vlastnictví opravci. Opravce je oprávněn s nimi naložit v rámci svého sběrného hospodářství.

6. Vydání předmětu opravy

6.1. Zákazník je povinen převzít předmět opravy z provozovny opravce a to v den uvedený v zakázkovém listu, případně v jiný dohodnutý den.

6.2. K výzvě opravce je zákazník povinen předložit originál zakázkového listu, případě prokázat při převzetí předmětu opravy svou totožnost. 

6.3. Zákazník je povinen potvrdit převzetí předmětu opravy podpisem na zakázkovém listě, v případě navýšení ceny předmětu smlouvy, pak podpisem stvrzuje správnost účtované ceny. 

6.4. Přebírá-li jízdní kolo jménem objednatele jiný zástupce, než který jízdní kolo k opravě přistavil, je povinen uvést k podpisu čitelně své jméno.

6.5. Nevyzvedne-li si zákazník jízdní kolo z opravy do 5 dnů po dni stanoveném dle bodu 6.1., je opravce oprávněn účtovat objednateli poplatek za uskladnění. Zároveň na objednatele přechází riziko nahodile škody nebo zničení jízdní kola. 

6.6. Nevyzvedne-li si zákazník jízdní kolo z opravy do 3 měsíců ode dne stanovené dle bodu 6.1., je opravce oprávněn jízdní kolo prodat.

7. Způsob úhrady ceny předmětu smlouvy

7.1. Předmět opravy bude zákazníkovi vydán až po uhrazení úplné ceny předmětu smlouvy, nedohodne-li se zákazník s opravcem písemně jinak.

7.2. Před vydáním předmětu opravy zákazníkl podepíše zakázkoví list. Platba ceny předmětu smlouvy se provádí na pokladně v provozovně opravce buď v hotovosti, platební kartou, nebo bankovním převodem. V pokladně bude zákazníkovi na fakturu vyznačeno razítko pokladny osvědčující úhradu ceny. V případě platby bankovním převodem zákazník oznámí opravci realizaci platby. Pokladna potvrdí zaplacení, až po připsání ceny opravy na účet opravce.

7.3. Opravce může zadržet předměty, které se do jeho držení dostaly na základě jakéhokoliv závazku, k zajištění svého splatného dluhu vůči zákazníkovi. Zadržovací právo lze uplatnt také kvůli pohledávkám z dříve přijatých zakázek, pokud mají souvisost s předmětem podnikání opravce.

8. Záruka, odpovědnost za vady

8.1. Za provedení opravy a použité náhradní díly odpovídá opravce dle zákona. Odpovědnost za samostatně prodané náhradní díly z kupní smlouvy vzníká opravci jen tehdy, pokud byly odborně namontovány a užívány dle určení výrobce a v souladu s montážními pokyny výrobce pro určené jízdní kolo. Důkaz o správném technologickém postupu a seřízení (včetně protokolu) prokazuje zákazník.

8.2. Odpovědnost se nevztahuje na spotřební materiál, rychle spotřebovávané náhradní díly či součástky a mazadla.

8.3. Odpovědnost se nevztahuje na závady a škody, způsobené havárií jízdního kola, nevztahuje se na závady, způsobené nesprávným užíváním jízdního kola (nadměrné zatížení, neodborná manipulace, neodborné opravy a nepřípustné změny včetně neautorizovaných přestaveb), ani na vady (a vyvolané související škody), pokud zákazník vnesl k provedení opravy/ údržby vlastní materiál.

8.4. Byla-li oprava provedena vadně, je opravce povinen vadu bezplatně odstranit v nejkratší možné době na svůj účet.

8.5. Shora uvedená ustanovení článku 8 platí i na repasované díly. Na použití repasovaných dílů za zvýhodněnou cenu, vždy výměnou za poškozené komponenty, je zákazník předem upozorněn.

8.6. Zákazník odpovídá za škodu, která vznikne na předmětu zakázky v důsledku úmyslně pozměněných či zatajených informací o příčině vady na jízdním kole, a/ nebo v případě, že byl opravcem písemně poučen o nevhodnosti jeho pokynu na postup při opravě jízdního kola a přesto na takovém postupu trvá. V takovém případě odpovídá i za veškeré související škody či ztráty, které v důsledku jeho pokynu opravci vzniknou.

9. Ochrana osobních údajů - GDPR

9.1. Zákazník souhlasí s tím, aby jeho osobní údaje byly opravcem zpracovány a uchovány v souladu s nařízením Evropského parlamentu Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“).

9.2. Za podmínek stanovených GDPR má nájemce právo požadovat od pronajímatele přístup k osobním údajům, právo na opravu nebo jejich výmaz, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování a právo podat stížnost u dozorového orgánu.

9.3. Zákazník nemá povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí údajů je ale nutným požadavkem pro uzavření smlouvy a bez něj není možné smlouvu uzavřít.

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Pro v budoucnu uzavřené Smlouvy se vždy použijí VOP, platné v době uzavření Smlouvy. Aktuální znění VOP uveřejňuje opravce na svých webových stránkách a zákazník je oprávněn se s jejich zněním seznámit i na každé provozovně opravce.

10.2. Ustanovení těchto VOP upravují práva a povinnosti opravce a zákazníka, přičemž tato ustanovení platí pro případ, že není v konkrétní smlouvě uvedeno jinak.

10.3. Smluvní strany si vzájemně udělují souhlas s vyrozumíváním se a zasíláním zpráv, informací, potvrzení o doručení zpráv i jiných sdělení ve věcech smluv prostřednictvím e-mailu a telefonu (a to i SMS). Byla-li odeslána zpráva z e-mailové adresy či čísla telefonu zákazníka uvedeného v zakázkovém listě, nemůže se zákazník dovolávat zneužití takovéto e-mailové adresy či telefonického čísla.

10.4. Stane-li se některé ustanovení smlouvy uzavřené podle těchto VOP či některé ustanovení těchto VOP neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, nemá tato skutečnost vliv na platnost ostatních ustanovení smlouvy či VOP, pokud z povahy smlouvy či VOP, z jejího obsahu nebo z okolností, za níž byla uzavřena, nevyplývá, že toto ustanovení nelze od ostatního obsahu smlouvy či VOP oddělit. Pro případ, že kterékoli ustanovení smlouvy či VOP se stane neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným a jedná se o oddělitelná ustanovení, použijí se ustanovení smlouvy či těchto VOP, případně ustanovení příslušných právních předpisů nejblíže svému účelu vhodná.

10.5. Otázky těmito VPO výslovně neupravené se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem v aktuálním znění a platnou právní úpravou ČR.

10.6. Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 01.06.2021 a nahrazují dřívější VOP.

Provozováno na Provozováno na systému NetShops
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace Zavřít